ارتباط با ما

شماره تلفن های مجموعه

علامه حلی رودسر

گیلان-رودسر-شهرک شهید انصاری-بلوار الغدیر-بوستان سوم-دبیرستان و آموزشگاه علامه حلی-دوم متوسطه

تلفن: ۴٢۶١٧٧۶۵-۴٢۶١٨۰۶۰

نمابر: ۴٢۶١٨۰۶۰

علامه لاهوری رشت گیلان-رشت-رشتیان-کوچه ٣٨-دبیرستان و

گیلان-رشت-رشتیان-کوچه ٣٨-دبیرستان و آموزشگاه علامه لاهوری-دوم متوسطه

تلفن: ٣٣۵۵٧۵٧۴-٣٣۵٢٧٩۵٨-٣٣۵٢٧٩۵٣

نمابر: ٣٣۵٢٧٩۵٣

دبیرستان و آموزشگاه علامه حلی لاهیجان

گیلان-لاهیجان-خیابان شهید رجایی-رجایی٣- دبیرستان و آموزشگاه دخترانه علامه حلی-دوم متوسطه

تلفن: ۴٢٢٢٩۴۶٣-۴٢٢٣٧٢۰٨-۴٢٢٣٧٩۵٩

نمابر: ۴٢٢٣٧٩۵٩

دبستان و پیش دبستانی علامه حلی لاهیجان

گیلان-لاهیجان-بلوار امام رضا-گلستان ١۵-کوچه ناسیونال-دبستان و پیش دبستانی علامه حلی
تلفن: ۴٢۴٢٨۶٢۶-۴٢۴٢٣٢۰۶

نمابر: ۴٢۴٢٣٢۰۶