درباره مدرسه ما:

مجموعه آموزشی علامه حلی

تشکیل شده از گروه آموزشی بسیار حرفه ای و کار دان زیر نظر آموزش وپرورش