معرفی تیم مشاوره

١- آقای دکتر عظیمی فر

دارای مدرک دکترا در رشته روانشناسی، نویسنده برتر و برنده مدال طالای جهانی مخترعان در شاخه تکنولوژی آموزشی سال ٢۰١۰ سوییس با ٢۶ سال سابقه کار در زمینه مشاوره. 

٢-آقای بهشتی

فارغ التحصیل از دانشگاه …. با ٢۰ سال سابقه کار در امور آموزش و مشاوره.

٣-خانم فاطمه محمدپور

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته آنالیز حقیقی با ثبت بیش از چند مقاله آموزشی در دانشگاه های سراسری ایران، انتخاب مقاله بلندترین گام در سطح خاورمیانه در میان ١١٧ مقاله ارسال شده در سال ١٣٩۰. با ٩سال سابقه مشاوره.

۴-آقای میثاق نزهت شعار 

فارغ التحصیل از دانشگاه شاهرود، بیش از یک دهه فعالیت آموزشی با تجربه برگزاری کارگاه های مشاوره. دارنده گواهی تقدیر و شرکت در همایش راهکارهای توسعه دانشگاه شهید بهشتی_ سال ١٣٨۵.

۵-آقای حامد سخص آبادی

فارغ التحصیل دانشگاه امام خمینی قزوین، با ١۵ سال سابقه کار در زمینه امور آموزش و مشاوره.

۶-آقای مزدک مقدادی

فارغ التحصیل دانشگاه اراک با ٩ سال سابقه کار در زمینه مشاوره، دارای مدرک معتبر بزرگترین گردهمایی تبادل مشاورین_ دانشگاه تهران ١٣٩٧، مشاور برتر شعب زنجان و ابهر.

٧-خانم گلناز رضوی 

دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، روان شناس برتر کلینیک های معتبر استان گیلان، پذیرفته شده در آزمون علمی تخصصی مشاوره در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان.

٨-خانم آلاله رشیدی نژاد

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و ۶ سال سابقه کار در زمینه مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی.پذیرفته شده در آزمون علمی تخصصی مشاوره در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

٩-خانم الهام علی نیا

دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی و ٨ سال فعالیت مشاوره و روانشناسی در بهزیستی و کلینیک های معتبر استان گیلان.پذیرفته شده در آزمون علمی و تخصصی مشاوره در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

١۰-خانم ماندانا پایاب

فارغ التحصیل رشته روانشناسی با ٧ سال سابقه مشاوره آموزشی.پذیرفته شده در آزمون علمی و تخصصی مشاوره در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان.

١١-آقای محمدرضا محمدپور

فارغ التحصیل دانشگاه گیلان با ۴ سال سابقه کار در زمینه مشاوره.دارای مدرک معتبر بزرگترین گردهمایی تبادل مشاورین_ دانشگاه تهران ١٣٩٧.